REGULAMIN

WYPOŻYCZALNI GMINNEJ BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ W LIPOWEJ

 

 

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania (dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument).
 4. Biblioteka pobiera kaucję-jest to jednorazowa wpłata zwrotna w kwocie 20 zł pobierana od czytelników zamiejscowych.
 5. Za niepełnoletność czytelnika odpowiadają  rodzice lub opiekunowie prawni.
 6. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy i szkoły.
 7. Wypożyczać można jednorazowo 3 woluminy na okres nie dłuższy niż 31 dni.
 8. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 9. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 10. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników na podstawie zamówienia.
 11. Biblioteka pobiera opłatę za zagubione książki: książki wydane do końca 1982 r. 10-cio krotną wartość lecz nie mniejszą niż 10 zł., a wydane po 1982 r. 25-krotną wartość książki.
 12. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza książki i wypożyczenie międzybiblioteczne.
 13. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 14. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 15. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek, zwrócenia uwagi na stan książki przed jej wypożyczeniem. Wszelkie uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 16. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz wypożyczalni w zależności od aktualnej wartości książki na rynku, stopnia jej uszkodzenia. Na sumy wpłacane z tego tytułu biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej, inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną do biblioteki.
 17. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 18. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek