Licznik odwiedzin

Użytkowników:
2
Artykułów:
16
Odsłon artykułów:
27428

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPOWEJ

 

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Organizację Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej, zwanej dalej Biblioteką, jej zakres i sposób działania, określa statut Biblioteki, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Lipowej nr XXIV /34/04 z dnia 16 listopada 2004 roku.

 

2.      Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Biblioteki, zakres działania, kompetencji i odpowiedzialności dyrektora, kierowników filii, samodzielnych stanowisk.

 

3.      Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonywane przez Dyrektora Biblioteki, z wyjątkiem zmian wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

II.                STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPOWEJ.

 

Szczegółowa struktura organizacyjna Biblioteki przedstawia się następująco:

 

1.      Dyrektor

 

2.      Dział udostępniania,

Wypożyczalnia

 

3.      Filie biblioteczne

 

 

III.              ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA BIBLIOTEKI.

 

1.      Dyrektor zarządza Biblioteką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.      Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

 

3.      Dyrektor podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

4.      Dyrektor ponosi odpowiedzialność za działalność Biblioteki, w szczególności odpowiada za:

 

a)      prawidłową i sprawną koordynację pracy w Bibliotece

b)      racjonalną gospodarkę środkami finansowymi i majątkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów bibliotecznych i innych środków trwałych.

c)      planowanie, sprawozdawczość, statystykę Biblioteki

d)     rozwój sieci bibliotek i czytelnictwa

e)      podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych: zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie, nagradzanie, premiowanie, karanie pracowników Biblioteki

f)       przydzielanie zakresów czynności dla pracowników oraz przekazywanie im do wiadomości i stosowania zarządzeń, instrukcji, wytycznych, wskazówek, poleceń władz zwierzchnich

g)      organizowanie narad i zebrań, udział w naradach i zebraniach organizowanych przez władze nadrzędne

h)      inicjowanie, organizowanie oraz nadzorowanie działalności merytorycznej

i)        przestrzeganie terminów załatwiania spraw

j)        przestrzeganie ustawodawstwa pracy i obowiązujących przepisów BHP

 

5.      Do kompetencji Dyrektora Biblioteki należą w szczególności:

 

a)      decyzje w sprawach kadrowych

b)      decyzje w sprawach majątkowych

c)      decyzje w sprawach dotyczących działalności Biblioteki, planów pracy, sprawozdawczości, statystyki bibliotecznej, planowania i realizacji budżetu

d)     wydawanie poleceń i przydzielenie do wykonywania zadań wszystkim podległym bezpośrednio i pośrednio pracownikom Biblioteki niezależnie od przydzielonego indywidualnie zakresu czynności

e)      podpisywanie dokumentów i korespondencji

f)       nadzorowanie i kontrola dyscypliny pracy pracowników Biblioteki oraz stosowanie środków określonych przepisami w stosunku do pracowników dopuszczających do naruszenia porządku i dyscypliny pracy.

 

6.      Dyrektor Biblioteki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje użytkowników Biblioteki osobiście.

 

7.      Dyrektora Biblioteki obowiązuje znajomość prawa i dokumentów normatywnych dotyczących całokształtu Biblioteki.

 

8.      Dyrektor Biblioteki obowiązany jest przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

9.      Na czas swojej nieobecności dyrektor wyznacza zastępcę.

 

IV.             PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH.

 

1.      Kierownik Działu oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych kierują powierzonym zakresem działalności i są odpowiedzialni za tą działalność przed Dyrektorem  Biblioteki.

 

2.      Do obowiązków pracownika na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym należy w szczególności:

 

a)      prawidłowe zorganizowanie powierzonej pracy

b)      opracowanie i realizowanie planu pracy

c)      uzupełnianie wiadomości fachowych celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych

d)     terminowe i właściwe załatwianie zadań powierzonych zakresem czynności oraz zadań zleconych przez dyrektora, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów z zakresu BHP i p.poż.

e)      znajomość przepisów prawnych potrzebnych do wykonywanej pracy i ich stosowanie.

 

V.                PODSTAWOWE OBOWIĄZKI SŁUŻBOWE PRACOWNIKÓW.

 

1.      Pracownik powierzone mu obowiązki, zawarte w zakresie czynności wykonuje rzetelnie.

 

2.      W szczególności do obowiązków pracowników należy:

 

a)      zaznajamianie się z treścią przepisów normatywnych publikowanych w czasopismach urzędowych oraz otrzymywanych drogą służbową a dotyczących spraw objętych zakresem wykonywanej pracy, ich stosowanie

b)      przestrzeganie  przepisów  zawartych w  kodeksie  pracy, BHP i  p. poż.

W wyniku naruszenia przez pracownika dyscypliny pracy i porządku, wyciągane będą konsekwencje w zależności od stopnia przekroczenia i szkodliwości postępowania

c)      prawidłowe i terminowe sporządzanie wszelkiej dokumentacji zwłaszcza statystyki bibliotecznej

d)     terminowe i właściwe załatwianie zadań powierzonych zakresem czynności oraz zadań zleconych przez przełożonego

e)      uzupełnianie wiadomości fachowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkolenia

 

3.      Utrzymywanie porządku w Bibliotece, dbanie o jej estetyczny wygląd

 

4.      Zabezpieczenie i ochrona powierzonego mienia

 

5.      Zgłaszanie wniosków do Dyrektora Biblioteki w sprawach: napraw, remontów, zakupu wyposażenia itp.

                                      

VI. ZAKRES  PRACY  DZIAŁU  GROMADZENIA  I  OPRACOWANIA ZBIORÓW.

 

1.      Zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy w sprawie zakupu książek.

2.      Analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów.

3.      Zakup zbiorów bibliotecznych

4.      Opracowanie zbiorów (bibliografowanie i klasyfikowanie)

5.      Opracowanie schematów układu katalogu rzeczowego oraz książek na półkach, ich aktualizacja

6.      Pomoc w opracowywaniu zbiorów Filii GBP

7.      Reklasyfikacja zbiorów bibliotecznych

8.      Prowadzenie katalogu zbiorów

 

   

VII.          ZAKRES  PRACY  DZIAŁU  UDOSTĘPNIANIA  ZBIORÓW

 

Do obowiązków pracowników działu należą prace związane z przechowywaniem, udostępnianiem, porządkowaniem i konserwacja zbiorów, a także prace związane z informacją biblioteczną i pracą z czytelnikiem.

W szczególności do obowiązków pracowników należą:

1.      Prace związane z księgozbiorem i jego dokumentacją oraz przygotowanie zbiorów do udostępniania:

a)      inwentaryzowanie zbiorów (jednostkowe i sumaryczne)

b)      opracowanie techniczne nabytków (pieczętowanie, znakowanie, oprawianie)

c)      zaopatrywanie materiałów bibliotecznych karty wypożyczeń

d)     prowadzenie rejestru przybytków

e)      włączanie książek na półki wg schematu rozmieszczania zbiorów (układ systematyczny)

f)       selekcja księgozbioru, wycofywanie książek wg aktualnych zaleceń (zeszyty selekcji), egzemplarzy zużytych, zniszczonych i nie zwróconych przez czytelników

g)      sporządzanie protokołów ubytków

h)      prowadzenie rejestrów ubytku

i)        aktualizacja napisów informacyjnych oraz rozdzielaczy w księgozbiorze i katalogach

j)        prowadzenie katalogów, ich melioracja, ujednolicanie opisów sygnatur i klasyfikacji

k)      bieżące podliczanie wartości księgozbioru (inwentarze)

l)        bieżąca konserwacja zbiorów (zszywanie, klejenie, oprawianie)

            2.    Prace związane z  udostępnianiem zbiorów  czytelnikom:

                                         

WYPOŻYCZALNIE

a)         przyjmowanie czytelników  i  ich  ewidencja, prowadzenie  kartoteki czytelników   i  zobowiązań

b)        przyjmowanie kaucji  od  czytelników  zgodnie  z  regulaminem  biblioteki

c)         wypożyczanie  i  przyjmowanie  materiałów  bibliotecznych,  prowadzenie  ewidencji  wypożyczeń

d)        prowadzenie dziennika statystycznego

e)         prowadzenie kwitariuszy przychodowych ( za zagubione książki, przetrzymywanie książek, kaucji)

f)         wysyłanie  upomnień do czytelników zalegających ze  zwrotem  wypożyczonych książek

g)        udzielanie czytelnikom pomocy w doborze lektury

h)        pomoc czytelnikom w  korzystaniu  ze źródeł  informacyjnych   o  zbiorach (katalogi, bibliografie  i  in.)

i)          popularyzacja książki  i  czytelnictwa  przy pomocy  różnych  form  pracy  (indywidualnej  i  zespołowej)

j)          prowadzenie  dokumentacji  pracy  w  wypożyczalniach

 

3        Prace  związane  z  udostępnianiem  zbiorów.

 

                        CZYTELNIA

a)      prezencyjne  udostępnianie  księgozbioru  czytelni

b)      prowadzenie kart akcesji czasopism

c)      opracowanie i prowadzenie katalogu wydawnictw regionalnych

d)     prowadzenie  teczek  „wycinków   prasowych”  dotyczących  regionu

e)      udzielanie informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych

f)       prowadzenie  statystyki  odwiedzin,  wypożyczeń  książek  i  czasopism  oraz   udzielonych  informacji  w  czytelni  biblioteki

g)      analiza wykorzystania  prasy

h)      kserowanie  własnych  materiałów  bibliotecznych  czytelnikom

 

 

4. Praca  z  czytelnikiem

 

                                           DZIAŁANIA  FILII   BIBLIOTECZNEJ

 

                    Filia  biblioteczna  działa  na  terenie  gminy  podlega  Działowi Udostępniania           Zbiorów

                                  Do   szczegółowych  działań  filii  należy :

a)         prowadzenie  dokumentacji  w  zakresie  działania  filii

(planowanie, statystyka  biblioteczna,  sprawozdawczość)

b)        prowadzenie  ewidencji zbiorów ( wpływów  i  ubytków)

c)         opracowanie  techniczne  nabytków

d)        prowadzenie  katalogów,  ich  melioracja

e)         układanie  książek  na  półkach  wg  obowiązującego  w  filii

schematu

f)         dokonywanie  bieżącej konserwacji  zbiorów

g)        ewidencja czytelników   i  wypożyczeń wg  obowiązujących przepisów

h)        wysyłanie  upomnień  do  czytelników  zalegających ze zwrotem

wypożyczonych  książek

i)          prowadzenie  kwitariuszy  ( za zagubione  książki, przetrzymywanie, kaucje od czytelników)   

j)          udzielanie  czytelnikom  informacji  bibliotecznych, rzeczowych  i  bibliograficznych

k)        organizowanie  imprez  czytelniczych

l)          podnoszenie  i  uzupełnianie  kwalifikacji  zawodowych  poprzez samokształcenie oraz udział  w  zorganizowanych  formach   szkolenia.

 

 

 

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.