Licznik odwiedzin

Użytkowników:
2
Artykułów:
16
Odsłon artykułów:
27443

 

UCHWAŁA  Nr XXIV/134/04

Rady Gminy w Lipowej

 

z dnia 16 listopada 2004 roku

 

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn. zm./ oraz art.9, II i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. nr 13, poz. 123 z 2001 roku z późn. zm./

Rada Gminy w Lipowej

uchwala

 

co następuje:

§1

  1. Utworzyć instytucję kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej.
  2. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest sołectwo Lipowa.
  3. Gminna Biblioteka Publiczna obejmuje zakresem działania teren Gminy Lipowa.
  4. Przedmiotem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie zbiorów, prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej i informacyjnej oraz promocji Gminy.

§2

Źródłami finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej są:

  1. Dotacje z budżetu Gminy
  2. Przychody z prowadzonej działalności

 

 

§3

Nadać utworzonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipowej Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej utworzona niniejszą uchwałą podejmuje działalność z dniem 1 stycznia 2005 roku.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr IX/59/99 Rady Gminy z Lipowej, z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowej.

§7

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.