Licznik odwiedzin

Użytkowników:
2
Artykułów:
16
Odsłon artykułów:
27420

 

STATUT

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W LIPOWEJ

 

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej, zwana dalej „Biblioteką”, została utworzona na mocy Aktu Założycielskiego dnia 27.03.1956 r. i działa na podstawie:

 

1.      Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr. 85, poz. 539/ z późniejszymi zmianami.

2.      Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. Nr 13 z 2001 r. poz. 123 z późniejszymi zmianami/

3.      Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami./

 

§ 2

Siedzibą Biblioteki jest Gmina Lipowa.

§ 3

Organizowaniem biblioteki jest Gmina Lipowa. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom. Organizator ma obowiązek zapewnić bibliotece w szczególności: lokal, środki na wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup zbiorów bibliotecznych itp.

§ 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku, Dz. U. Nr 20 z 1992 r. poz. 80, Biblioteka została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez Organizatora pod nr 1/92 uzyskując osobowość prawną.

 

 

§ 5

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki w zakresie realizacji zadań statutowych sprawuje oraz pomocy instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej udziela, pełniąca zadania biblioteki powiatowej Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu, Biblioteka korzysta też z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

§ 7

Biblioteka używa pieczęci okrągłej i podłużnej o treści: „Gminna Biblioteka Publiczna”.

 

II.                CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców gminy. Służy ona rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwoju kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1.      Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

2.      Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

3.      Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, popularyzacji książek i czytelnictwa.

4.      Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturowych i oświatowych potrzeb mieszkańców gminy.

5.      Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9

Biblioteka może podejmować inne działania mające na celu zaspokajanie potrzeb środowiska oraz realizację ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 

 

 

 

III.              ORGANY BIBLIOTEKI  I  JEJ  ORGANIZACJA

 

§ 10

1.      Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który nią zarządza i reprezentuje na zewnątrz.

2.      Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 11

1.      W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści innych dziedzin związanych z jej działalnością.

2.      Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

3.      Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustala się w oparciu o zakładowy regulamin wynagradzania (jeżeli jest zatrudnionych co najmniej 5 pracowników).

§ 12

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13

W skład Biblioteki wchodzą:

1.      Gminna Biblioteka Publiczna w lipowej i jej filie:

 

- Filia Biblioteczna w Leśnej

- Filia Biblioteczna w Twardorzeczce

 § 14

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora i działających w niej organizacji związkowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

§ 15

Przy Bibliotece mogą działać Stowarzyszenia, fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

 

IV.               GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 16

1.      Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

2.      Biblioteka finansowana jest z budżetu Gminy, dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

3.      W granicach obowiązujących przepisów Biblioteka może pobierać opłaty za swe usługi, a dochód przeznaczyć na działalność statutowa Biblioteki.

4.      Podstawa gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Biblioteki.

5.      Plan finansowy i ewentualne zmiany planu podlegają zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

§ 17

1.      Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowej.

2.      Organem uprawnionym do zatwierdzania sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej jest Wójt Gminy w Lipowej jako reprezentant Organizatora.

 

V.                PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18

 

1.      Statut nadaje Bibliotece Rada Gminy.

2.      Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

Lipowa, dnia 16 listopada 2004 r.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.